• Novinky
 • Informačná povinnosť (GDPR)

Informačná povinnosť (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom informačného systému je MAROX, s.r.o. Klincová 37, 82108 Bratislava, IČO: 46367853, telefón: 0948 040 640, e-mail: maria.kovacova@marox.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Jozef Krivaček, ELEKTRODATA, s.r.o. gdpr@elektrodata.sk

Účel spracúvania osobných údajov :

usporiadanie školenia   (produktové, BOZP, OPP)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. b)  c) GDPR

Oprávnený záujem: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Kategória príjemcov: školiteľ, orgány verejnej moci (inšpektorát práce, ministerstvo práce)

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:

Osobné údaje sa budú archivovať po dobu spracovania, prípadne po dobu uloženú zákonom nie však viac ako 5 rokov.

Pri spracúvaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 • požadovať prístup k jej osobným údajom;
 • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť svojich osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

GDPR - Prehlásenie k GDPR

 1. Aké osobné údaje o Vašej osobe spracúvame?
  Zverejňujeme fotografie a/alebo videá, na ktorých sú zachytené Vaše biometrické údaje, resp. tváre alebo celková fyzická identita, prípadne Vaše správanie.
 2. Kde zverejňujeme Vaše osobné údaje?
  Fotografie a videá, na ktorých sú zachytené Vaše biometrické údaje zverejňujeme na:
  • oficiálnej internetovej stránke prevádzkovateľa
  • sieti Instagram
  • sieti Facebook
  • sieti Vimeo
  • sieti YouTube
  • masmédiá
 3. Za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame?
  Fotografie a videá zverejňujeme výhradne na naše osobné marketingové účely (osobnú prezentáciu) v zmysle odseku 47 preambuly Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).
 4. Aký je právny základ spracúvaných osobných údajov?
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, resp. so zverejňovaním fotografií a videí, na ktorých ste zachytení. Pokiaľ však ide o zverejnenie fotografií alebo videí, ktoré sú umeleckým dielom, tak sa Váš súhlas nevyžaduje, a to podľa § 78 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Doba uchovávania osobných údajov
  Fotografie a videá, ktoré nie sú umeleckým dielom sú na oficiálnej internetovej stránke a sieťach prevádzkovateľa zverejnené až do odvolania Vášho súhlasu.
 6. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?
  Vy, ako dotknutá osoba, máte právo svoj súhlas so zverejňovaním fotografií a videí, na ktorých ste zachytení kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 948 040 640 alebo +421 949 422 843, prípadne na e-mailovej adrese maria.kovacova@marox.sk . Fotografie a/alebo videá, na ktorých ste zachytení budú následne vymazané.
  Rovnako môžete využiť ďalšie Vaše práva podľa:
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – všeobecné nariadenie o ochrane údajov
  • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Kto spracúva Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúva MAROX, s.r.o. (Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika IČO: 46367853 DIČ: 2023363331)

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb