• Novinky
  • O firme
  • Všeobecné podmienky pre nájom zariadení na čistenie a úpravu vody

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM ZARIADENÍ NA ČISTENIE A ÚPRAVU VODY DO ÚK

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri nájme zariadení prenajímateľa.

Vymedzenie pojmov

"Zariadenia" sú nasledovné zariadenia na čistenie a úpravu vody do ústredného kúrenia:

  • Kamco – preplachovacie čerpadlo, adaptér na obehové čerpadlo, magnetický preplachovací filter
  • Magnetic/Marox - demineralizačná jednotka bez živice (živica nie je súčasťou zapožičania a je potrebné si ju dokúpiť)

"Prenajímateľ" je obchodná spoločnosť MAROX s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 367 853, IČDPH: SK2023363331, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, Vložka číslo: 76108/B.

"Nájomca" je subjekt, ktorý s Prenajímateľom uzavrel zmluvu o nájme Zariadenia. Nájomca je spotrebiteľom, ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

„Nájomná zmluva“ sa na účely týchto VOP rozumie zmluva uzavretá medzi Prenajímateľom a Nájomcom, na základe ktorej sa Prenajímateľ zaväzuje po zaplatení zálohy prenechať Nájomcovi na užívanie Zariadenie (a to niektoré zo zariadení definovaných v týchto VOP alebo obe zariadenia ako set), aby ho Nájomca počas dohodnutej doby užíval. Prenajímateľ sa Nájomnou zmluvou zaväzuje odovzdať nájomcovi Zariadenie v stave spôsobilom na riadne užívanie. Nájomca sa zaväzuje užívať Zariadenie spôsobom a podľa pokynov určených Prenajímateľom, Zariadenie v dohodnutej dobe vrátiť a zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné.

V prípade, ak je Nájomca Spotrebiteľom, na uzavretú nájomnú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je Nájomca podnikateľ, na uzavretú nájomnú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka.

Podmienky uzavretia zmluvy

Nájomná zmluva vzniká na základe objednávky Nájomcu, prostredníctvom internetovej stránky www.marox.sk, telefonicky, alebo e-mailom na info@marox.sk. Objednávka musí obsahovať označenie Zariadenia, ktoré má byť predmetom nájmu, začiatok nájmu a počet dní nájmu. Objednávku písomne, e-mailom alebo telefonicky Prenajímateľ potvrdí, ak je v požadovanom období Zariadenie k dispozícii, prípadne navrhne Nájomcovi iný možný termín začatia/skončenia nájmu. Tento navrhnutý termín sa považuje za dohodnutý jeho potvrdením zo strany Nájomcu. Na základe potvrdenej objednávky (resp. potvrdenej zmenenej objednávky) je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zálohu na nájomné a na krytie prípadnej škody vo výške 200,- EUR/5.000,- CZK počas dohodnutej doby nájmu, a to na účet Prenajímateľa, uvedený na stránke www.marox.sk/ na účet prenajímateľa uvedený v potvrdení objednávky) na základe zálohovej faktúry Prenajímateľa (t.j. výška zálohy =  200 EUR / 5000,- CZK).

Nájomca je povinný v deň začatia nájmu prevziať Zariadenie v sídle Prenajímateľa. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Zariadenie iba v prípade, ak Nájomca zaplatil Prenajímateľovi zálohu za Zariadenie vo výške zodpovedajúcej požadovanej dobe nájmu. Záloha sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Prenajímateľa. Prenajímateľ pri odovzdaní Zariadenia poučí Nájomcu o spôsobe používania Zariadenia, a tieto pokyny Prenajímateľa je Nájomca povinný dodržiavať počas celej doby nájmu.

V prípade, ak Prenajímateľ zaplatí zálohu, ale Zariadenie v dohodnutý deň začatia nájmu neprevezme, Nájomná zmluva zaniká, ak nedôjde k dohode medzi Prenajímateľom a Nájomcom o zmene doby nájmu. V prípade, ak Nájomná zmluva zanikla po zaplatení zálohy, Prenajímateľ vráti zaplatenú zálohu Nájomcovi do 10 pracovných dní od zániku zmluvy.

Nájomné

Nájomné predstavuje odplatu za prenechanie Zariadenia do dočasného užívania Nájomcu. Nájomné je stanovené nasledovne:

Kamco – 50 EUR / 1.250,- CZK bez DPH za každých začatých 24 hodín nájmu;

Magnetic/Marox – 35,- EUR / 1.000,- CZK bez DPH za každých začatých 24 hodín nájmu (Živica nie je súčasťou nájomného);

Komplet sada Kamco + Magnetic/Marox – 85,- EUR / 2.250,- CZK bez DPH za každých začatých 24 hodín nájmu;

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K vypočítanej cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné za skutočný čas doby nájmu (t.j. od reálneho prevzatia Zariadenia až do jeho reálneho vrátenia) na základe faktúry Prenajímateľa. V prípade, ak Nájomca vráti zariadenie poškodené, Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi všetky náklady na uvedenie Zariadenia do pôvodného stavu. V prípade, ak Zariadenie nie je možné uviesť do pôvodného stavu alebo je Zariadenie znehodnotené, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi náhradu za Zariadenie vo výške ceny poškodeného alebo znehodnoteného Zariadenia uvedenej v cenníku Prenajímateľa uvedenom na stránke www.marox.sk (ďalej len „Náhrada za Zariadenie), platnom ku dňu vrátenia Zariadenia.

V prípade, ak nájomné a požadovaná náhrada nákladov na uvedenie Zariadenia do pôvodného stavu, neprevyšujú spolu sumu zaplatenej zálohy, Prenajímateľ jednostranne započíta vzájomné plnenia a zostávajúcu časť zálohy vráti Nájomcovi do 10 pracovných dní od vrátenia Zariadenia resp. od oznámenia o výške nákladov na opravu Zariadenia (v prípade poškodenia Zariadenia).

V prípade, ak nájomné a požadovaná náhrada nákladov na uvedenie Zariadenia do pôvodného stavu resp. Náhrada za Zariadenie, prevyšujú výšku zaplatenej zálohy, Nájomca je povinný na základe faktúry Prenajímateľa zaplatiť Prenajímateľovi požadovaný rozdiel medzi výškou nájomného a náhrady nákladov/ Náhrady za Zariadenie a zaplatenou zálohou, a to do 10 pracovných dní od doručenia faktúry Prenajímateľa.

Kúpna zmluva

Nájomca je povinný vrátiť Zariadenie v dohodnutej dobe, ak nedôjde k dohode medzi Prenajímateľom a Nájomcom o predĺžení dohodnutej doby. V prípade, ak Nájomca Prenajímateľovi Zariadenie v dohodnutej dobe nevráti, zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti. V prípade, ak Nájomca nevráti Zariadenie ani do 7 kalendárnych dní od uplynutia dohodnutej doby nájmu, platí, že uplynutím tejto dodatočnej lehoty vzniká medzi Prenajímateľom a Nájomcom kúpna zmluva, pričom Prenajímateľ má postavenie predávajúceho a Nájomca má postavenie kupujúceho. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi kúpnu cenu za Zariadenie, ktoré bolo predmetom Nájomnej zmluvy, a to podľa cenníka uvedeného na stránke www.marox.sk, platného ku dňu vzniku kúpnej zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi kúpnu cenu Zariadenia na základe faktúry Prenajímateľa, a to do 10 pracovných dní od doručenia faktúry Prenajímateľa. Vznik kúpnej zmluvy ani zaplatenie kúpnej ceny nemajú vplyv na povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi nájomné za obdobie odo dňa začatia nájmu do vzniku kúpnej zmluvy. Prenajímateľ spolu s faktúrou na zaplatenie kúpnej ceny doručí Nájomcovi aj faktúru na zaplatenie Nájomného a zápočet pohľadávok Prenajímateľa (predávajúceho) s pohľadávkou Nájomcu na vrátenie zaplatenej zálohy.

V prípade, ak je Nájomca ako kupujúci Spotrebiteľ, spravuje sa kúpna zmluva ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nie je Spotrebiteľ, spravuje sa kúpna zmluva ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb