• Novinky
 • O firme
 • Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

I. Organizátor súťaží

Organizátorom súťaží je:

MAROX s.r.o. so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „MAROX“). Kontaktná osoba súťaže: Ing. Roman Lacko, info@marox.sk

II. Termíny a miesta konania súťaží

Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku: https://www.facebook.com/Marox-107248887362904/

Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Súťažiaci:

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny profil na Facebooku a  splnila podmienky súťaže uvedené v danom súťažnom príspevku organizátora.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

Súťažiaci sa do súťaže o  výhry zapojí tak, že splní podmienky v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke profilu MAROX na Facebooku.

Výherca je vybraný žrebovaním. Ich počet je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

 1. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 2. Výhra je neprenosná na inú osobu.
 3. Organizátor súťaží je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaží, porušia podmienky súťaží alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi alebo majú na sociálnych sieťach vytvorený falošný profil.
 4. Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výhre najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

V. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:

 • Výhra bude odoslaná výhercovi poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 60 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 •  Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

VI. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 6 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku MAROX v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na tejto sociálnej sieti.

 VII. Záverečné ustanovenia:

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

V Bratislave dňa 20.4.2021

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb